Statuten

STATUTEN L.T.C. BEEM-STAR                                       Ref:9016131/ak/lrNaam en oprichtingsdatum 
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam L.T.C. Beem-Star en is opgericht op zestien november 
negentienhonderd zeventig (16-11-1970). 

Zetel 
Artikel 2.
1.  De vereniging is gevestigd in de gemeente Beemster. 
2.  De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3.  De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer
   van Koophandel voor Noordwest-Holland. 

Doel 
Artikel 3. 
1.  De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het 
   verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). 
2.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
   a.  aan te sluiten bij de KNLTB; 
   b.  het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; 
   c.  het vormen van een band tussen haar leden; 
   d.  het maken van reclame voor het tennisspel; 
   e.  het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB; 
   f.  het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de 
      leden van de vereniging; 
   g.  het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen 
      aan de door de KNLTB georganiseerde competities; 
   h.  het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; 
   i.  alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; 
   j.  al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk 
      Reglement. 

Leden 
Artikel 4. 
1.  De vereniging kent: 
   a.  seniorleden; 
   b.  ereleden; 
   c.  leden van verdienste; 
   d.  juniorleden; 
   e.  donateurs. 
2.  Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het
   verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief
   beoefenen of beoefend hebben. 
3.  Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden
   hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
   hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de
   algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de
   geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en
   verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met
   inachtneming van artikel 8, lid 3. 
4.  Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de 
   zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of
   beoefend hebben. 
5.  Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid 
   hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. 
6.  Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben - behoudens dat zij geen 
   stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid 
   hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in 
   de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. 
   Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem. 

Aanmelding en toelating 
Artikel 5. 
1.  Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het 
   bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het 
   Huishoudelijk Reglement. 
   Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn 
   ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. 
2.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en donateurs. 
3.  Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering
   alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde
   van de geldig uitgebrachte stemmen. 
4.  Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de 
   KNLTB. 
5.  Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en 
   besluiten van de KNLTB. 
6.  Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de periode van
   ontzetting geen lid van de vereniging zijn. 

Einde van het lidmaatschap 
Artikel 6. 
1.  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
   a.  door het overlijden van het lid; 
   b.  door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur of door 
      opzegging per e-mail door het lid aan de ledenadministratie; 
   c.  door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer 
      een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap 
      zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
      wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs 
      van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 
   d.  door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene
      vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
      uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglement en/of 
      besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
   verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 
3.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap
   eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 
   verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
   sluiten. 
6.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 
   redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
   voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
   kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. 
   Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
   gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
7.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het
   gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
8.  In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap 
   onmiddellijk. 

Schorsing 
Artikel 7. 
1.  Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de 
   vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar
   besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van
   de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor
   maximaal vier weken. 
   Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene 
   vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap. 
2.  Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien,
   doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of 
   voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen. 
3.  Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee. 

Contributie en andere verplichtingen 
Artikel 8. 
1.  De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de
   algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald. 
2.  De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ereleden en leden van
   verdienste daaronder niet begrepen - een entreegeld moeten betalen. 
3.  Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van
   contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
   ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en
   juniorleden te verlenen. 
4.  Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB contributie,
   welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen. 
5.  De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een
   ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen. 

Bestuur 
Artikel 9. 
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en
   een penningmeester, die alle drie handelingsbekwaam moeten zijn. 
2.  Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van 
   door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen 
   senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste. 
   Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij de KNLTB 
   hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeurig heeft gegeven. 
3.  De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige 
   bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. 
4.  De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het
   Huishoudelijk Reglement geregeld. 
5.  De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. 
   Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, 
   en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. 
6.  Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een
   opvolger. 
7.  Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende 
   bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende 
   bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de 
   overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan 
   van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien 
   in de ontstane vacatures. 
8.  Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 
9.  Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter
   en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende
   leden als adviseurs worden toegevoegd. 

Taak en bevoegdheden van het bestuur 
Artikel 10. 
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
   De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging worden
   vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de
   penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 
2.  Het bestuur is ondermeer bevoegd tot: 
   a.  het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
      registergoederen; 
   b.  het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. 
3.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot: 
   a.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
      registergoederen; 
   b.  het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
      medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
      zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 
   c.  het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis óf onbepaald is 
      óf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, óf waardoor de 
      vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden; 
   d.  waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend; 
   e.  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder 
      niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
   f.  het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
   g.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch 
      met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het oppnemen 
      van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 
      Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft 
      de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel 
      door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het 
      ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot 
      en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan. 
4.  Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn
   bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de
   vereniging op te treden. 
5.  Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer
   commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door
   de algemene vergadering. Donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd; 
6.  Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, 
   beslist het bestuur. 

Rekening en verantwoording 
Artikel 11. 
1.  Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
   aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
   worden gekend. 
3.  Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering – de jaarvergadering -
   gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van 
   een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 
   afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden 
   ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder 
   opgave van reden melding te worden gemaakt. 
4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
   personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
   rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
   van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden
   wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement. 
5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
   kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. 
   Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
   haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden
   van de vereniging te geven. 
6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
   herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie. 
7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te
   bewaren. 

Algemene vergaderingen 
Artikel 12.
1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 
   niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen. 
2.  Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen ondermeer aan de orde: 
   a.  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; 
   b.  het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3; 
   c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4; 
   d.  de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3; 
   e.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende 
      verenigingsjaar; 
   f.  de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; 
   g. de begroting van het volgende verenigingsjaar; 
   h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; 
   i.  de verkiezing van de andere bestuursleden; 
   j.  verkiezing van commissies; 
   k. voorstellen van de zijde van het bestuur; 
   l.  voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden; 
   m. wat verder ter tafel komt. 
3.  Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden
   zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de
   Statuten is verplicht. 
4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal 
   stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
   vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
   Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
   verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of
   bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen
   dagblad. 

Bijeenroeping algemene vergadering 
Artikel 13. 
1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
   geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de adressen van alle leden met
   inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de
   artikelen 17 en 18. 
2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 
   het bepaalde in de artikelen 17 en 18. 

Toegang en stemrecht 
Artikel 14. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. 
   Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid
   van artikel 7 - geschorste leden. 
2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 
   vergadering. 
3.  Ieder senior-, junior-, en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is
   geschorst, heeft één stem. 
4.  De uitoefening van de stem van Juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk 
   vertegenwoordiger. 
5.  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

Voorzitterschap - notulen 
Artikel 15. 
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
   plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de
   andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het
   voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding. 
2  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
   voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de
   algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de
   notulist worden vastgesteld en ondertekend. 
   Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel 
   proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 

Besluitvorming 
Artikel 16. 
1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
   vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een
   niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
   juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
   vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
   een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de  
   rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3.  Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
   algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 
4.  Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 
5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, 
   heeft een tweede stemming plaats. 
   Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat
   hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
   en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
   stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming
   is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
   geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste 
   aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, 
   op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
   uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het
   lot wie van beiden is gekozen. 
6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
   voorstel verworpen. 
7.  Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de 
   voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór 
   de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. 
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 
   acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming 
   verlangt. 
8.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, 
   mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
   algemene vergadering. 
9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten 
   worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
   onderwerpen dus mede een voorstel tot Statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft 
   geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig 
   ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
   verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

Statutenwijziging 
Artikel 17. 
1.  De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de 
   algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren
   heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is
   vermeld. 
2.  Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van 
   tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
   waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet
   tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een
   tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
   vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
   leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de 
   geldig uitgebrachte stemmen. 
3.  Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: 
   a.  het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht,
      schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de
	  voorgestelde statutenwijziging, en: 
   b.  van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. 

Ontbinding 
Artikel 18. 
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; 
   het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
   toepassing. 
2.  De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, 
   tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 
3.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot 
   ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot 
   ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

Huishoudelijk Reglement 
Artikel 19. 
1.  De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en)
   vaststellen. 
2.  Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
   dwingend recht bevat, noch met Statuten. 


 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster

KVK-nummer

40624839