Afschrijfreglement

Bij het tennissen op de banen van Beem-Star wordt gespeeld volgens een afschrijfreglement.

Dit zorgt ervoor dat beschikbare speeltijd en banen evenredig verdeeld worden tussen leden die willen spelen.

Het reglement hangt naast het afschrijfbord.

Het afschrijfreglement is gebaseerd op drie hoofdregels, te weten:

het recht om te reserveren, de verplichting om af te schrijven en het recht om door te spelen.

Ad 1: Reserveringsrecht
Elk lid, in het bezit van een geldige ledenpas, heeft het recht voor een periode van een half uur een baan te reserveren.


Ad 2: Afschrijfplicht
Elk lid is verplicht, voor aanvang van de gewenste speeltijd, de betreffende baan af te schrijven door middel van het plaatsen van zijn/haar ledenpas op het afschrijfbord.

Ad 3: Doorspeelrecht
Men heeft het recht op de afgeschreven baan te blijven spelen, zolang een ander lid geen gebruik maakt van het reserveringsrecht voor die baan; het is in zo'n situatie echter niet toegestaan de ledenpas te verplaatsen.

Nadere bepalingen

Het is niet toegestaan het park te verlaten gedurende de wachttijd tussen het afschrijven en spelen.

Het afschrijven dient persoonlijk te geschieden, afschrijven door/voor derden is niet toegestaan.

Er kan op hele en halve uren worden afgeschreven voor een periode van een half uur. Het is niet toegestaan een baan eerder te gaan bespelen en uw ledenpas daarbij vooruit te plaatsen

Het betreden van een baan om bijvoorbeeld 19.45 uur kan derhalve betekenen dat een ander lid om 20.00 uur uw baan afschrijft.

Een vrije baan dient als eerste te worden afgeschreven. De baan die het langst door dezelfde personen wordt bespeeld, dient daarna als eerste te worden afgeschreven. Een baan waarop wordt gesingled dient eerder afgeschreven te worden dan een baan waarop wordt gedubbeld, mits beiden even lang worden bespeeld.

lndien alle banen worden bespeeld en voor de eerstvolgende periode ook alle banen zijn gereserveerd, wordt men geacht die periode dubbels te spelen en te accepteren.

Bestuursleden zullen, bij het niet naleven door de leden van het reglement, corrigerend optreden. Bij herhaalde overtreding volgt een sanctie. ln het uiterste geval kan dit een schorsing betekenen.

Leden die training krijgen, dienen hun ledenpas op het nummer van de trainingsbaan te plaatsen en mogen een half uur voor en een half uur na de training geen baan reserveren.

Deelnemers/sters aan competitiewedstrijden mogen op voor hen vastgestelde wedstrijddagen of dagdelen geen vrije banen reserveren.

Alle regels zoals die van toepassing zijn voor seniorleden gelden ook voor juniorleden. Voor juniorleden tot de leeftijd van 15 jaar geldt dat zij niet van de banen gebruik mogen maken na 19.00 uur. Juniorleden die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 15 jaar bereiken mogen ook na 19.00 uur van de banen gebruik maken.

Degene die zijn ledenpas kwijt is heeft geen speelrecht meer. Tegen betaling van € 2,50 kan via de ledenadministratie een duplikaatpas worden aangevraagd.

lntroducees

Allereerst de letterlijke tekst van Artikel 14 uit het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14.

Het is niet-leden niet toegestaan van de tennisbanen gebruik te maken. leder lid mag echter in zijn/haar gezelschap onder door het bestuur te bepalen voorwaarden in incidentele gevallen (maximaal 3 maal per jaar) een of twee niet-leden als introducee op de tennisbanen toelaten.

Voordat met tennisspelen wordt begonnen, dient het lid de introducee(s) in te schrijven in het daarvoor bestemde - in het clubgebouw aanwezige register met vermelding van:
- naam en woonplaats van de introducee(s)
- naam, adres en woonplaats van het betreffende lid
- datum en uur van spelaanvang

De onder de voorwaarden opgenomen kosten komen voor rekening van het lid dat de introductie verzorgt. Ook de voorwaarden "liggen" in het clubgebouw voor ieder lid ter inzage.

Het dagelijks toezicht op het gebruik van de banen door introducee(s) houdt de kantinecommissie, als bedoeld in art. 36.

Concreet betekent dit dus dat ieder lid driemaal per jaar één of twee introducees kan uitnodigen. Noteren op het blaadje naast het afschrijfbord , €2,50 per introducee per keer betalen aan degene die bardienst heeft. Dit bedrag wordt door hem/haar in de kassa gestort.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster

KVK-nummer

40624839