Privacyverklaring

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan u en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelen ter beschikking aan derden. Wel worden uw gegevens gedeeld met de KNLTB.
Deze privacyverklaring is van toepassing op uw lidmaatschap van onze vereniging en op het gebruik van de website en onze daarop ontsloten dienstverlening, zoals de clubapp en ons e-mailsysteem. In deze privacyverklaring staat welke gegevens wij over u verzamelen, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden wij deze gegevens eventueel delen. Ook staat in deze privacyverklaring hoe wij uw gegevens opslaan, tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om een adequate ledenadministratie te kunnen voeren, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Door lid te worden verstrekt u ons de benodigde persoonsgegevens en gaat u akkoord dat wij deze gegevens verwerken. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonadres
 • Bondsnummer / speelsterkte
 • Rekeningnummer 
  Pasfoto
 • Foto’s die tijdens evenementen van u en andere spelers worden gemaakt
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (klik- en surfgedrag) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de ledenadministratie te kunnen voeren
 • Om toernooien, wedstrijden en kampioenschappen te organiseren
 • Om verslag te doen van bijvoorbeeld een toernooi op onze website of in onze club app
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of u te kunnen informeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om de mogelijkheid te behouden een reünie van oud-leden te organiseren, worden de contactgegevens van deze oud-leden bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of instanties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons contactadres. Deze vindt u op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Ten slotte wijzen wij u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster

KVK-nummer

40624839